Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Bedenktijd
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen
Artikel 13 – Privacy

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: De natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
2. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Yooors B.V.
Adres: Kwarts 11, 3893 ED Zeewolde
E-mailadres: info@yooors.nl
KvK-nummer: 69628173
BTW-identificatienummer: NL109186719B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Yooors en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en Yooors.
2. Als de consument gebruik maakt van het aanbod en/of de diensten van Yooors wordt er akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2. Het aanbod op Yooors.nl is het complete aanbod. Als er meerdere exemplaren worden aangeboden van een bepaald product is dat vermeld in de productomschrijving.
3. Het aanbod van Yooors bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De getoonde afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Vergissingen of fouten in de omschrijving zijn niet bindend voor Yooors en zullen bij bekendmaking zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd.
4. Elk aanbod bevat de nodige informatie zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Yooors langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Yooors heeft het recht om een overeenkomst niet aan te gaan en is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen wordt er tevens akkoord gegaan met het verwerken van het e-mail adres in de maillijst. Indien ongewenst kan men zich hiervoor uitschrijven.

Artikel 6 – Bedenktijd
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van zending voor zijn rekening.
6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
7. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 . De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 7 – De prijs
1. Over de gemelde prijzen op de website is niet te onderhandelen.
2. De vaste administratie, verpakking- en verzendkosten binnen Nederland bedragen €6,95 tenzij anders aangegeven.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Yooors staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid bij verzending. Nadat het in gebruik genomen goed door de consument defect raakt is dit de verantwoordelijkheid van de consument.
2. Op de producten afkomstig van Yooors wordt geen garantie gegeven tenzij anders aangegeven.
3. Een door Yooors, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie zal apart worden vermeldt aan de consument c.q. in de productomschrijving.
4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Yooors, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan de levering zoals overeengekomen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. Yooors zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Yooors kenbaar heeft gemaakt.
3. Yooors zal de geaccepteerde bestellingen binnen zeven werkdagen na ontvangst van de betaling uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hierover binnen zeven werkdagen nadat de bestelling is geplaatst een bericht.
4. Yooors maakt voor de verzending van producten gebruik, en is daarmee afhankelijk, van de diensten van derden (pakketservices als PostNL, DHL of anderen mits overeengekomen). Door de afhankelijkheid van derden betreft verzendingen brengt Yooors optionele verzendkosten in rekening.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de bezorgdienst tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij anders is overeengekomen. Mochten er tijdens de verzending problemen optreden, dient Yooors op de hoogte te worden gebracht.
6. De bestelling zal in behandeling worden genomen als het verschuldigde bedrag op de rekening van Yooors is ontvangen onder vermelding van het bestelnummer. Yooors heeft per week minimaal twee momenten vastgesteld waarop bestellingen verzonden zullen worden mits de juiste en voldoende gegevens aanwezig zijn.
7. Dagelijks worden de bestellingen via Yooors.nl gereserveerd en klaargemaakt voor verzending. Het daadwerkelijk versturen van de pakketten gebeurt minimaal twee keer per week met uitzondering van vakanties en feestdagen.
8. Producten die niet via reguliere pakketservices kunnen worden verzonden (aangegeven in de productomschrijving), kunnen worden afgehaald door de consument of worden bezorgd door Yooors tegen een vooraf overeengekomen meerprijs. De consument kan de functie aanklikken bij het afrekenen. Yooors zal binnen zeven werkdagen contact opnemen over de exacte levering.
9. Over het algemeen accepteert Yooors geen retourzendingen, bij uitzonderingen kan anders worden overeengekomen. Aanvragen betreft retourzendingen kunnen worden gemeld bij Yooors waarna Yooors bepaald of het daadwerkelijk een uitzondering betreft. Over verdere handelingen en maatregelen zal moeten worden gecommuniceerd.

Artikel 10 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan op dezelfde dag als de bestelling. De daadwerkelijke bijschrijving van de betaling op de rekening van Yooors is het moment waarop de bestelling verder in behandeling wordt genomen.
2. Bij de verkoop van producten is het van belang dat de consument de betaling op tijd voldoet in verband met de voorraad en de levering van de bestelling. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. 48 uur na van het plaatsen van een bestelling is Yooors gerechtigd om de producten waarvan de betaling niet is ontvangen, opnieuw aan te bieden in de webshop.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal-)gegevens aan Yooors te melden (klik hier).

Artikel 11 – Klachtenregeling
1. Yooors beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht zoals beschreven in deze klachtenprocedure.
2. Klachten betreft de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven (eventueel met afbeelding) worden ingediend bij Yooors (klik hier).
3. De bij Yooors ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven werkdagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht om een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Yooors binnen de gestelde termijn van zeven werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 – Geschillen
1. De algemene voorwaarden en overeenkomsten tussen de consument en Yooors is uitsluitend van toepassing binnen de Nederlandse grenzen.
2. Bij geschillen kan er worden gecorrespondeerd met Yooors met als einddoel om gezamenlijk tot een overeenkomst te komen.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

Artikel 13 – Privacy
1. Yooors respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Yooors gebruikt uw gegevens om de bestellingen en leveringen zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Yooors deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
2. Yooors zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en de levering.
3. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Yooors hiertoe overgaan.
4. Het privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Yooors. Door gebruik te maken van de diensten die Yooors u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.